Print

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN LAUGS VAKANTIEWONINGEN

Gevestigd aan de Ravelijnstraat 98 te 6217 LZ Maastricht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Limburg als eenmanszaak onder nummer 66359821

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Huurder: de consument die door tussenkomst van Laugs Vakantiewoningen een huurovereenkomst met de verhuurder sluit ten aanzien van een vakantieverblijf.
  • Laugs Vakantiewoningen: onder firma Laugs Vakantiewoningen, gevestigd aan de Ravelijnstraat 98, 6217 LZ  Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Limburg onder nummer  66359821
  • Vakantieverblijf: vakantiehuis, groepsaccommodatie, appartement, bungalow, zomerhuisje, (sta)caravan en dergelijke.
  • Verhuurder: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of rechtspersoon die door tussenkomst van de Laugs Vakantiewoningen een of meer vakantiewoningen te huur aanbiedt.
  • Website: de website van Laugs Vakantiewoningen, te bereiken via https://www.vakantiehuisvoerstreek.be.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering van een vakantieverblijf welke telefonisch, per e-mail of via de website van Laugs Vakantiewoningen wordt gedaan. Laugs Vakantiewoningen behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van de reservering.

1. Laugs Vakantiewoningen biedt de huurder de mogelijkheid om door tussenkomst van Laugs Vakantiewoningen een huurovereenkomst aan te gaan met een verhuurder. Indien de huurder een huurovereenkomst wenst aan te gaan, plaatst de huurder een reservering via de website van Laugs Vakantiewoningen. De reservering zal duidelijk vermelden gedurende welke periode de huurder gebruik wenst te maken van het aangeboden vakantieverblijf.

Artikel 3. Reserveringen en boekingen

2. Op alle reserveringsovereenkomsten welke via de website tussen de verhuurder en de huurder tot stand komen, is de laatst gedeponeerde versie van de RECRON-voorwaarden Vakantieverblijven, zoals overeengekomen tussen de Consumentenbond en de ANWB, aanvullend van toepassing. In geval van strijd tussen de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en de RECRON-voorwaarden, prevaleert de inhoud van de onderhavige voorwaarden.

3. In het huuraanbod zal duidelijk worden vermeld of de huurder een voorschot verschuldigd zal zijn en binnen welke termijn dit voorschot en het restantbedrag dient te worden voldaan. Voorts zal het aanbod vermelden of en welke verhuurvoorwaarden op de huurovereenkomst van toepassing zijn. Ten slotte zal het aanbod vermelden of de betaling van de huursom en eventuele voorschotten rechtstreeks aan de verhuurder dient te geschieden dan wel aan Laugs Vakantiewoningen alsmede of en op welke wijze de huurovereenkomst kan worden geannuleerd.

4. Op de website van kan de huurder een keuze maken voor een aankomst- en vertrekdatum. Daarnaast dient de huurder het aantal personen (volwassenen/kinderen) aan te geven. Ook bestaat er een mogelijkheid tot het opgeven van eventuele keuzeopties zoals bedlinnen. Om een reservering te plaatsen dient de huurder vervolgens de persoonsgegevens, waaronder zijn adres, in te vullen alsmede akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden, waarna een overzicht van de totale kosten en betalingstermijnen aan de huurder wordt getoond. Tot slot wordt de huurder doorverwezen naar de betaalserver alwaar de betaling plaatsvindt.

5. Nadat de huurder een reservering heeft geplaatst, ontvangt de huurder een boekingsbevestiging. De boekingsbevestiging zal ten minste vermelden: de hoogte van de huursom, eventueel te betalen voorschotten en borg, alsmede gedurende welke periode de huurder van de vakantiewoning gebruik kan maken en wie als contactpersoon geldt.

6. Indien de verhuurder zijn vakantieverblijf beschikbaar heeft gesteld op de website van Laugs Vakantiewoningen en een huurder plaatst een reservering, welke reservering door Laugs Vakantiewoningen wordt geaccordeerd, dan dient deze door de verhuurder gehonoreerd te worden. De verhuurder wordt via e-mail op de hoogte gebracht van deze nieuwe boeking.

7. Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de betaling van de huursom en eventuele voorschotten door de huurder aan Laugs Vakantiewoningen geschiedt, zal Laugs Vakantiewoningen zorg dragen voor tijdige betaling daarvan aan de verhuurder.

Bij een reservering van meer dan zes (6) weken voor de aankomstdatum dient de huurder een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs te voldoen binnen zeven (7) dagen na de reserveringsdatum. Het restant dient vervolgens uiterlijk vier (4) weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan. Bij een reservering binnen vier (4) weken voor de aankomstdatum dient het volledige bedrag binnen zeven (7) werkdagen na reserveringsdatum te worden voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle (aan)betalingen door middel van een online betaalserver en op een door Laugs Vakantiewoningen aan te wijzen bank- of girorekening.

1. De huurder heeft het recht de reservering kosteloos te annuleren binnen 48 na reservering. Na 48 uur is de reservering definitief en worden er kosten in rekening gebracht voor een eventuele annulering:
- indien annulering plaatsvindt tot en met 90 dagen voor aanvang van de huurperiode, is de huurder 30% van de
huursom verschuldigd;
- indien annulering plaatsvindt minder dan 90 dagen maar meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode, is
de huurder 60% van de huursom verschuldigd;
- Indien annulering plaatsvindt minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode, is de huurder de volledige
huursom verschuldigd;
2. Annulering geschiedt per e-mail aan: vakantie@laugs.com onder vermelding van voor- en achternaam,
reserveringsnummer en contactgegevens. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annuleringsmail door Laugs Vakantiewoningen is ontvangen.

Artikel 6. Niet-beschikbaarheid van een vakantieverblijf

1. Indien blijkt dat het vakantieverblijf ten aanzien waarvan de boeking tot stand is gekomen, toch niet beschikbaar is, blijft de boeking bestaan en zal de verhuurder voor eigen rekening en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur, of wanneer de huurder dezelfde nacht al zou overnachten, voor 22:00 uur ’s avonds zorg te dragen voor een vervangend vakantieverblijf van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voor de volledige boekingsperiode.

2. Laugs Vakantiewoningen kan worden gevraagd om te helpen bij het op korte termijn vinden van een vervangend vakantieverblijf, echter Laugs Vakantiewoningen neemt geen enkele aansprakelijkheid of verplichting op zich in dit verband.

3. Wanneer blijkt dat er geen enkel vakantieverblijf van gelijkwaardige of hogere kwaliteit beschikbaar is, kan de huurder gevraagd worden om akkoord te gaan met een vakantieverblijf van lagere kwaliteitsklasse onder restitutie van (een deel van) de initie?le huursom. Indien de huurder hier niet mee akkoord gaat of indien deze optie niet tot de mogelijkheden behoort, zal Laugs Vakantiewoningen slechts gehouden zijn tot het restitueren van eventueel door de huurder aan Laugs Vakantiewoningen betaalde bedragen, zoals aanbetalingen en (het restant van) de reissom. Laugs Vakantiewoningen is in voorkomend geval niet gehouden de huurder op enige andere wijze (aanvullend) schadeloos te stellen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Laugs Vakantiewoningen strekt zich slechts uit tot het uitvoeren van de bemiddelingswerkzaamheden. Laugs Vakantiewoningen maakt geen onderdeel uit van de (huur)overeenkomst die als gevolg van de bemiddelingswerkzaamheden tussen de verhuurder en de huurder tot stand komt. De aansprakelijkheid van Laugs Vakantiewoningen beperkt zich dan ook tot het uitvoeren van de bemiddelingswerkzaamheden en het beheer en onderhoud van haar website en het achterliggende systeem.

2. Laugs Vakantiewoningen neemt bij de uitoefening van haar taak de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt naar beste vermogen rekening met gerechtvaardigde belangen van de verhuurder en de huurder.

3. Laugs Vakantiewoningen neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van haar website en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens. De verhuurder blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is Laugs Vakantiewoningen (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Laugs Vakantiewoningen, de achterliggende systemen of door Laugs Vakantiewoningen opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Laugs Vakantiewoningen of haar werknemers. De verhuurder vrijwaart Laugs Vakantiewoningen voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Laugs Vakantiewoningen, de achterliggende systemen of door Laugs Vakantiewoningen opgeslagen (persoons)gegevens.

4. Laugs Vakantiewoningen garandeert niet dat door de bemiddelingswerkzaamheden of de plaatsing van het vakantieverblijf van de verhuurder op de website van Laugs Vakantiewoningen, enige overeenkomst tussen de verhuurder en een huurder tot stand komt.

5. Laugs Vakantiewoningen stelt zich het adequaat functioneren van haar website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Laugs Vakantiewoningen staat er echter niet voor in dat haar website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Laugs Vakantiewoningen wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. Laugs Vakantiewoningen is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van haar website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is Laugs Vakantiewoningen in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.

6. Laugs Vakantiewoningen is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar website en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Laugs Vakantiewoningen zal een eventuele buiten gebruik stelling tijdig aan de verhuurder melden.

7. Laugs Vakantiewoningen kan niet garanderen dat:
a. haar website aan alle eisen en wensen van de huurder en verhuurder voldoet; b. haar website te allen tijde storingsvrij, veilig en foutloos is;
c. mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.

8. In het communicatieverkeer tussen de huurder, verhuurder en Laugs Vakantiewoningen is Laugs Vakantiewoningen op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de website van Laugs Vakantiewoningen.

9. Laugs Vakantiewoningen zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:

a. het gebruik van de website van Laugs Vakantiewoningen;
b. softwarefouten in de website van Laugs Vakantiewoningen, daaronder mede begrepen fouten in de online
boekingskalender;
c. ontoegankelijkheid tot de website van Laugs Vakantiewoningen, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte

URL of niet functionerend e-mailadres van de verhuurder;
d. onderhoud en calamiteiten;
e. onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de website;
f. de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de website vermelde inhoud;
g. ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de website of systemen van Laugs

Vakantiewoningen door derden;
h. het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de huurder of verhuurder;

 

Artikel 9. Wijzigingen en onderhoud

  1. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

  2. een fout of tekortkoming in de uitvoering van het plaatsen van het vakantieverblijf op de website van Laugs

Vakantiewoningen;
k. claims van huurders en hun medehuurders, die via de website van Laugs Vakantiewoningen of via Laugs

Vakantiewoningen e?e?n of meerdere overnachtingen in het vakantieverblijf van de verhuurder hebben geboekt, die op enige wijze verband houden met het door de verhuurder aangeboden vakantieverblijf.

Artikel 8. Vrijwaring

De huurder vrijwaart Laugs Vakantiewoningen tegen alle aanspraken met betrekking tot een tussen huurder en verhuurder en door tussenkomst van Laugs Vakantiewoningen tot stand gekomen huurovereenkomst en voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten voor rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door de tussenpersoon voor de verhuurder worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg mochten zijn van grove nalatigheid of opzet van Laugs Vakantiewoningen.

1. Het is Laugs Vakantiewoningen toegestaan de website op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Laugs Vakantiewoningen dit nodig acht. Laugs Vakantiewoningen heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming nodig.

2. Voorts staat het Laugs Vakantiewoningen vrij de website of een gedeelte daarvan af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.

3. Laugs Vakantiewoningen is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar website en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Laugs Vakantiewoningen is niet verplicht haar gebruikers hierover van te voren op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Doorgifte van content en persoonlijke gegevens

1. Door de huurder aan Laugs Vakantiewoningen verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Door Laugs Vakantiewoningen verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de reservering en de totstandkoming van de huurovereenkomst met de verhuurder of indien Laugs Vakantiewoningen volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en Laugs Vakantiewoningen zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval Laugs Vakantiewoningen niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de huurder.

3. Laugs Vakantiewoningen verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij Laugs Vakantiewoningen de huurder hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de huurder in kaart te brengen en teneinde Laugs Vakantiewoningen in staat te stellen de website verder te optimaliseren.

4. Laugs Vakantiewoningen behoudt zich het recht voor de beoordeling van de huurder ook te plaatsen op andere in het beheer van Laugs Vakantiewoningen zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud wordt verzorgd door Laugs Vakantiewoningen. Laugs Vakantiewoningen is tevens gerechtigd de door de huurder op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de huurder ingestuurde content. Laugs Vakantiewoningen is gerechtigd de beoordelingen van de huurder te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

Artikel 11. Links naar andere websites

De website van Laugs Vakantiewoningen bevat mogelijk links naar websites van derden. Laugs Vakantiewoningen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Laugs Vakantiewoningen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Artikel 12. Klachten

1. Indien de huurder een klacht heeft over het vakantieverblijf, dient de huurder de klacht direct en rechtstreeks aan de verhuurder of de aangewezen contactpersoon kenbaar te maken. De verhuurder is verantwoordelijk voor het vakantieverblijf en is verplicht de klacht van de huurder op billijke wijze in behandeling te nemen. Indien de huurder een klacht heeft over de verhuurder of de wijze waarop de verhuurder met de klacht van huurder is omgegaan, kan de huurder uiteraard contact met Laugs Vakantiewoningen opnemen. Laugs Vakantiewoningen zal zich redelijkerwijs inspannen om te bemiddelen bij het ontstane geschil tussen huurder en verhuurder, doch geeft geen enkele garantie af met betrekking tot de uitkomst van deze bemiddeling.

2. Klachten over de dienstverlening van Laugs Vakantiewoningen, de werking van de website of daarop aanwezige informatie kunnen schriftelijk via e-mail aan Laugs Vakantiewoningen worden doorgegeven: vakantie@laugs.com.

3. Klachten dienen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de klacht aan Laugs Vakantiewoningen te worden gemeld.

4. Laugs Vakantiewoningen spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen vijf (5) dagen te beantwoorden en binnen dertig (30) dagen naar bevrediging af te handelen.

5. Klachten die niet op de in lid 1 en 2 genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door Laugs Vakantiewoningen in behandeling genomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op het gebruik van de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door e?e?n der partijen als zodanig worden beschouwd – welke

ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Laugs Vakantiewoningen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Laugs Vakantiewoningen met de gebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of gee?xploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/

Versie:
12 maart 2014